Kuršių istorijos klubas vienija Kuršių istorijos mėgėjus, tyrinėtojus ir rekonstruktorius siekiant atgaivinti Kuršių istoriją ir suburti visus neabejingus Kuršių palikimui asmenis bendrai veiklai. Klubo steigimas 2014 metais buvo paremtas Klaipėdos rajono savivaldybės Nevyriausybinių organizacijų tarybos.
67233026_2390707927653958_7016786744053858304_n

Įstatai

Kuršių istorijos klubas

ĮSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kuršių istorijos klubas (toliau – Asociacija) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis

asmuo, kurio teisinė forma – asociacija.

2. Asociacijos veiklos laikotarpis – neribotas.

3. Asociacijos finansiniai metai – sausio mėn. 01 d. – gruodžio mėn. 31 d.

II. ASOCIACIJOS VEIKLOS TIKSLAI, SRITYS IR RŪŠYS

4. Asociacijos veiklos tikslai:

1. gyvenamosios aplinkos pritaikymas;

2. kultūros paveldo išsaugojimas;

3. laisvalaikio organizavimas;

4. nacionalinio, pilietinio ir kultūrinio identiteto vystymas;

5. neformalus ugdymas;

6. pagalba nevyriausybinėms organizacijoms;

7. pažeidžiamų socialinių grupių integracija;

8. pilietinis ugdymas;

9. savanoriškos veiklos skatinimas ir organizavimas;

10. tarptautinis bendradarbiavimas;

11. verslo skatinimas;

12. vietos bendruomenių vystymas.

Asociacijos veiklos rūšys pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių:

 1. Vienmečių augalų auginimas
 2. Daugiamečių augalų auginimas
 3. Augalų dauginimas
 4. Arklių ir kitų kanopinių gyvūnų auginimas
 5. Avių ir ožkų auginimas
 6. Naminių paukščių auginimas
 7. Kitų gyvūnų auginimas
 8. Jūrinė žvejyba
 9. Gėlųjų vandenų žvejyba
 10. Gėlųjų vandenų akvakultūra
 11. Tekstilės pluoštų paruošimas ir verpimas
 12. Tekstilės audimas
 13. Kitų tekstilės gaminių ir dirbinių gamyba
 14. Drabužių, išskyrus kailinius drabužius, siuvimas (gamyba)
 15. Odų rauginimas ir išdirbimas; lagaminų, rankinių, balno reikmenų ir pakinktų gamyba; kailių išdirbimas ir dažymas
 16. Avalynės gamyba
 17. Įrašytų laikmenų tiražavimas
 18. Ugniai atsparių gaminių gamyba
 19. Kitų porcelianinių ir keraminių gaminių bei dirbinių gamyba
 20. Akmens pjaustymas, tašymas ir apdailinimas
 21. Įvairių tipų laivų statyba
 22. Papuošalų, juvelyrinių, bižuterijos ir panašių dirbinių gamyba
 23. Mažmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse
 24. Kultūros ir poilsio prekių mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse
 25. Kitų prekių mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse
 26. Mažmeninė prekyba kioskuose ir prekyvietėse
 27. Mažmeninė prekyba ne parduotuvėse, kioskuose ar prekyvietėse
 28. Kitas, niekur kitur nepriskirtas, keleivinis sausumos transportas
 29. Jūrų ir pakrančių keleivinis vandens transportas
 30. Vidaus vandenų keleivinis transportas
 31. Viešbučių ir panašių laikinų buveinių veikla
 32. Poilsiautojų ir kita trumpalaikio apgyvendinimo veikla
 33. Poilsinių transporto priemonių, priekabų aikštelių ir stovyklaviečių veikla
 34. Kita apgyvendinimo veikla
 35. Restoranų ir pagaminto valgio teikimo veikla
 36. Pagaminto valgio tiekimas renginiams ir kitų maitinimo paslaugų veikla
 37. Gėrimų pardavimo vartoti vietoje veikla
 38. Knygų, periodinių leidinių leidyba ir kita leidybinė veikla
 39. Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų rengėjų veikla
 40. Garso įrašymas ir muzikos įrašų leidyba
 41. Socialinių ir humanitarinių mokslų moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla
 42. Fotografavimo veikla
 43. Kitas mokymas
 44. Sportinis ir rekreacinis švietimas
 45. Kultūrinis švietimas
 46. Švietimui būdingų paslaugų veikla
 47. Meninė kūryba
 48. Meno įrenginių eksploatavimo veikla
 49. Bibliotekų ir archyvų veikla
 50. Muziejų veikla
 51. Istorinių vietų ir pastatų bei panašių turistų lankomų vietų eksploatavimas
 52. Kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla
 53. Kitų, niekur kitur nepriskirtų, narystės organizacijų veikla

III. NARYSTĖ ASOCIACIJOJE, ASOCIACIJOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

5. Asociacijos nariais gali būti 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai ir juridiniai asmenys, pateikę

vadovui prašymą įstoti į Asociaciją, įsipareigoję laikytis įstatų reikalavimų ir visuotinio susirinkimo

nustatyta tvarka sumokėję nustatyto dydžio stojamąjį mokestį.

6. Stojamųjų įnašų, nario mokesčio mokėjimo tvarka, išstojimo, pašalinimo iš Asociacijos narių

tvarka tvirtinama visuotinio narių susirinkimo sprendimu.

7. Asociacijos narių teisės nesiskiria nuo nurodytų Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme (toliau

– Asociacijų įstatymas).

8. Asociacijos narių pareigos:

8.1. laikytis Asociacijos įstatų;

8.2. vykdyti visuotinio narių susirinkimo, vadovo nutarimus;

8.3. dalyvauti visuotiniuose narių susirinkimuose.

IV. ASOCIACIJOS ORGANAI

9. Asociacijos organai yra:

9.1. visuotinis narių susirinkimas;

9.2. vienasmenis Asociacijos valdymo organas – vadovas;

9.3. revizorius.

10. Visuotinio narių susirinkimo kompetencija, taip pat valdymo organo kompetencija nesiskiria nuo

nurodytų Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.82 straipsnyje ir Asociacijų įstatyme.

11. Visuotinį eilinį narių susirinkimą šaukia vadovas kartą per metus, ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo

finansinių metų pabaigos. Apie šaukiamą visuotinį susirinkimą vadovas ne vėliau kaip 20 dienų iki

susirinkimo dienos praneša kiekvienam nariui įstatų 18 punkte nurodyta tvarka. Jeigu visuotiniame

susirinkime nėra kvorumo, per 7 dienas šaukiamas pakartotinis visuotinis narių susirinkimas, kuris

turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais. Visuotinis narių

susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant šių terminų, jei su tuo raštu sutinka ne mažiau kaip

2/3 Asociacijos narių.

12. Visuotinis narių susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip 1/2

Asociacijos narių. Sprendimams priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių

Asociacijos narių balsų, kai priimamas sprendimas keisti Asociacijos įstatus, pertvarkyti,

reorganizuoti ar likviduoti Asociaciją.

13. Neeilinį visuotinį narių susirinkimą gali inicijuoti ir organizuoti iniciatyvinė grupė, sudaryta ne

mažiau kaip iš 2/3 narių, arba vadovas.

V. ASOCIACIJOS LĖŠŲ IR PAJAMŲ NAUDOJIMO BEI ASOCIACIJOS VEIKLOS

KONTROLĖS TVARKA

14. Lėšos ir pajamos naudojamos Asociacijos tikslams įgyvendinti.

15. Vadovas per 3 mėnesius turi parengti ir pateikti eiliniam visuotiniam narių susirinkimui praėjusių

finansinių metų veiklos ataskaitą.

16. Asociacijos veiklos kontrolę vykdo visuotinio narių susirinkimo 5 metų laikotarpiui išrinktas

revizorius.

VI. ASOCIACIJOS PRANEŠIMAI IR SKELBIMAI

17. Kai Asociacijos skelbimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami VĮ Registrų centro leidžiamame

elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“.

18. Asociacijos organų sprendimai ir pranešimai, kita reikalinga informacija išsiunčiama nariams

elektroniniu paštu arba paštu. Su visa informacija nariai turi galimybę susipažinti Asociacijos

buveinėje.

19. Dokumentų ir kitos informacijos apie Asociacijos veiklą pateikimo nariams tvarką tvirtina vadovas.

20. Asociacijos dokumentai, jų kopijos ar kita informacija nariams pateikiama neatlygintinai.

VII. ASOCIACIJOS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO IR JŲ VEIKLOS

NUTRAUKIMO TVARKA

21. Sprendimą steigti Asociacijos filialus ir atstovybes, nutraukti jų veiklą, skirti ir atšaukti filialų ir

atstovybių vadovus priima, taip pat filialų ir atstovybių nuostatus tvirtina Asociacijos vadovas,

vadovaudamasis teisės aktais.

VIII. ASOCIACIJOS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

22. Asociacijos įstatai keičiami visuotinio narių susirinkimo sprendimu.

IX. ASOCIACIJOS BUVEINĖS KEITIMO TVARKA

23. Asociacijos buveinė keičiama visuotinio narių susirinkimo sprendimu.

X. ASOCIACIJOS PERTVARKYMAS IR PABAIGA

24. Jeigu Asociacijoje liko mažiau negu 3 nariai, per 30 dienų apie tokį narių sumažėjimą Asociacija

turi pranešti Juridinių asmenų registrui.

25. Asociacija pertvarkoma, pasibaigia (reorganizuojama ar likviduojama) Civilinio kodekso nustatyta

tvarka.

Įstatai sudaryti elektroniniu būdu