GyvaIstorija, publikacijos data: 2020/04/16

Paruoštas pagal 2014–2020 m. Lietuvos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną programą projektas LT-RU-1-042 „GyvaIstorija: Atgimusi tūkstantmetė istorija” 2020-02-12 pradėjo įgyvendinimo etapą!
gyvaistorija
3 projekto partneriai – Zelenogradsko miesto sav. administracija, Kaliningrado viešoji organizacija „Istorinės rekonstrukcijos centras „Kaup“ ir Kuršių istorijos klubas kartu sieks pritraukti bei padidinti turistų, besilankančių projekto įgyvendinimo metu sukurtuose objektuose, skaičių. Partneriai sukurs parodas „Vikingų kaimas Kaup“ ir „Kuršių kaimas“ bei organizuos bendrus kultūrinius renginius ir festivalius. Be to, bus sukurta mobili programėlė „History Quest“. Projekto biudžetas – 335.123,34 EUR, trukmė – 24 mėnesiai.

2014–2020 m. Lietuvos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną programa (toliau – Programa) parengta pagal Europos kaimynystės priemonę yra finansuojama Europos Sąjungos (toliau – ES) ir Rusijos Federacijos lėšomis. Pagal Programą numatyta skatinti ir plėsti bendradarbiavimą per sieną (toliau – BPS) tarp Lietuvos ir Rusijos pasienio regionų tęsiant anksčiau pradėtą bendradarbiavimą pagal 2004–2006 m. TACIS Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos kaimynystės programą ir 2007–2013 m. Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną programą.

LiveHistory, 16/04/2020

Project LT-RU-1-042 “LiveHistory: Reconstruction of the common history – thousand years ago”, prepared under 2014-2020 Lithuania–Russia Cross-border Cooperation Programme, has started the implementation phase.
gyvaistorija
3 project partners – Administration of municipality of Zelenogradsk town district authority, Kaliningrad public organization “Historical reconstruction center “Kaup” and The Curonian History Club, are aiming to increase the number of tourists who will be attracted to the touristic objects installed during the project implementation.
Partners shall build exhibition places “Viking village Kaup” and “Curonian village” and organize cross-border cultural events and festivals. What is more, the mobile application “History Quest” will be created. The budget of the project is 335.123,34, the duration 24 months.
The Lithuania–Russia Cross-border Cooperation Programme 2014–2020 (hereinafter – the Programme) has been developed within the framework of the European Neighbourhood Instrument and is being co-financed by the European Union (hereinafter – EU) and the Russian Federation. The Programme will promote and broaden the cross-border cooperation (hereinafter – CBC) between the border regions of Lithuania and Russia, which so far has been pursued under the 2004–2006 TACIS Neighbourhood Programme Lithuania–Poland–Russia and 2007–2013 European Neighbourhood and Partnership Instrument CBC Programme Lithuania–Poland–Russia.

GyvaIstorija, publikacijos data 2020/05/15

Paruoštas pagal 2014–2020 m. Lietuvos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną programą projektas LT-RU-1-042 „LiveHistory: Atgimusi tūkstantmetė istorija” tęsia veiklą.
Projekte numatytas “IX-XII a. kuršių manekenų, kostiumų ir instrumentų mobiliosios parodos” sukūrimas. Bendradarbiaujant su Latvijos universiteto istorikais buvo sukurti reikalavimai mobiliosios parodos gamintojams.

LiveHistory, 15/05/2020

Project LT-RU-1-042 “LiveHistory: Reconstruction of the common history – thousand years ago”, prepared under 2014-2020 Lithuania–Russia Cross-border Cooperation Programme, continues its activity.
The production of „Mobile exhibition of the IX-XII century Curonian mannequins, costumes and instruments“ is planned in the project.
In cooperation with historians of University of Latvia, the requirements for mobile exhibition manufacturers were created.

GyvaIstorija, publikacijos data 2020/06/15

Paruoštas pagal 2014–2020 m. Lietuvos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną programą projektas LT-RU-1-042 „LiveHistory: Atgimusi tūkstantmetė istorija” tęsia veiklą.
Projekte numatytas Septynių Kuršių kaimo gyventojų kostiumų komplektų su karine ir buitine atributika (IX-XII a.) pagaminimas. Bendradarbiaujant su Latvijos universiteto istorikais buvo sukurti reikalavimai kostiumų komplektų, karines ir buitines atributikos (IX-XII a.) gamintojams.

LiveHistory, 15/06/2020

Project LT-RU-1-042 “LiveHistory: Reconstruction of the common history – thousand years ago”, prepared under 2014-2020 Lithuania–Russia Cross-border Cooperation Programme, continues its activity.
The production of ‘Seven Curonians’ village residents’ costume sets with military and household elements (IX-XII c.) is planned in the project.
In cooperation with historians of University of Latvia, the requirements for manufacturers of costume sets with military and household elements (IX-XII c.) were created.

GyvaIstorija, publikacijos data 2020/09/11

Paruoštas pagal 2014–2020 m. Lietuvos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną programą projektas LT-RU-1-042 „LiveHistory: Atgimusi tūkstantmetė istorija” tęsia veiklą.
Projekte numatytas rekonstruojamos kuršių IX-XII a. gyvenvietės mobiliųjų konstrukcijų ekspozicijos “Kuršių kaimas” elementų (mobiliųjų konstrukcijų) pagaminimas. Bendradarbiaujant su Klaipėdos universiteto istorikais ir archeologais buvo sukurti reikalavimai mobiliosios parodos gamintojams.

LiveHistory, 11/09/2020

Project LT-RU-1-042 “LiveHistory: Reconstruction of the common history – thousand years ago”, prepared under 2014-2020 Lithuania–Russia Cross-border Cooperation Programme, continues its activity.
The production of the elements (mobile constructions) of the mobile constructions exposition „Curonian Village“ of the upgrading Curonian 9th – 12th century settlement is planned in the project.
In cooperation with historians and archaeologists of Klaipeda University, the requirements for mobile exhibition manufacturers were created.

GyvaIstorija, publikacijos data 2020/09/18

Paruoštas pagal 2014–2020 m. Lietuvos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną programą projektas LT-RU-1-042 „LiveHistory: Atgimusi tūkstantmetė istorija” tęsia veiklą.
“IX-XII a. kuršių manekenų, kostiumų ir instrumentų mobiliosios parodos” sukūrimo konkursą, taip pat Septynių Kuršių kaimo gyventojų kostiumų komplektų su karine ir buitine atributika (IX-XII a.) pagaminimo konkursą laimėjo VšĮ “Meno ir kultūros sprendimai”.

LiveHistory, 18/09/2020

Project LT-RU-1-042 “LiveHistory: Reconstruction of the common history – thousand years ago”, prepared under 2014-2020 Lithuania–Russia Cross-border Cooperation Programme, continues its activity.
The tender for the creation of “Mobile exhibition of the IX-XII century Curonian mannequins, costumes and instruments”, as well as the tender for the production of ‘Seven Curonians’ village residents’ costume sets with military and household elements (IX-XII c.) were won by the Public Institution “Arts and Culture Solutions“ (lith.: VšĮ „Meno ir kultūros sprendimai).

GyvaIstorija, publikacijos data 2020/09/23

Paruoštas pagal 2014–2020 m. Lietuvos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną programą projektas LT-RU-1-042 „LiveHistory: Atgimusi tūkstantmetė istorija” tęsia veiklą.
Rekonstruojamos kuršių IX-XII a. gyvenvietės mobiliųjų konstrukcijų ekspozicijos “Kuršių kaimas” elementų (mobiliųjų konstrukcijų) pagaminimo konkursą laimėjo Lietuvos Lorzoriaus korpusas ir VšĮ “Kultūros paveldo rekonstrukcijos centras”.

LiveHistory, 23/09/2020

Project LT-RU-1-042 “LiveHistory: Reconstruction of the common history – thousand years ago”, prepared under 2014-2020 Lithuania–Russia Cross-border Cooperation Programme, continues its activity.
The Lithuanian Lazarus Corps (Lith. Lietuvos Lozoriaus korpusas) and the Institution “Cultural Heritage Reconstruction Centre” (lith.: VšĮ „Kultūros paveldo rekonstrukcijos centras“) won the tender for the production of the elements (mobile constructions) of the mobile constructions exposition „Curonian Village“ of the upgrading Curonian 9th – 12th century settlement.

GyvaIstorija, publikacijos data 2020-10-01

Paruoštas pagal 2014–2020 m. Lietuvos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną programą projektas LT-RU-1-042 „LiveHistory: Atgimusi tūkstantmetė istorija” tęsia veiklą.
VšĮ Meno ir kultūros sprendimai perdavė Kuršių istorijos klubui Mobiliąją parodą iš “IX-XII a. kuršių manekenų, kostiumų ir instrumentų”.

LiveHistory, 01/10/2020

Project LT-RU-1-042 “LiveHistory: Reconstruction of the common history – thousand years ago”, prepared under 2014-2020 Lithuania–Russia Cross-border Cooperation Programme, continues its activity.
PI “Art and Culture Solutions” has handed over to the Curonian History Club a Mobile exhibition of the “IX-XII c. Curonian mannequins, costumes and instruments”.

GyvaIstorija, publikacijos data 2020-10-30

Tarpinė projekto LT-RU-1-042 „LiveHistory: Atgimusi tūkstantmetė istorija”, paruošta pagal 2014–2020 m. Lietuvos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną programą
ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

Nuo projekto pradžios nuo 2020-02-12 iki 2020-08-11 buvo vykdomos šios veiklos:
– sudarytos sutartys vikingų epochos kostiumų pasiuvimui – atlikta Lietuvos Respublikos Kuršių istorijos klubo ir Kaliningrado srities visuomeninės organizacijos „Istorijos rekonstrukcijos centras Kaup “ 9-12 a. rekonstrukcija. Jau pagaminti 4 kostiumai. Iš viso bus sukurta 17 kostiumų (10 – Rusijos pusei ir 7 – Lietuvos pusei).
– buvo susitarta dėl tarptautinio projekto interneto svetainės sukūrimo.
– sukurta elektroninė brošiūra, paskirta gyvenvietėms, įsikūrusioms pasienio zonoje prieš tūkstantį metų. Brošiūra verčiama į lietuvių ir anglų kalbas.
– buvo sukurtas vaizdo įrašas apie vikingų kaimo sukūrimą Kaliningrado srities teritorijoje.

Interim project implementation report

„Livehistory: Reconstruction of the common history – thousand years ago“,
prepared under 2014-2020 Lithuanian-Russian cross-border cooperation program

From the beginning of the project from 12/02/2020 to 11/08/2020 the following activities were carried out:
– contracts were made for the sewing of Viking Age costumes – the reconstruction of the 9th-12th centuries was carried out by the Curonian History Club of the Republic of Lithuania and the Kaliningrad public organization „Historical reconstruction center „Kaup”. 4 costumes have already been made. A total of 17 costumes will be created (10 for the Russian side and 7 for the Lithuanian side).
– it was agreed on an international project website creation.
– an electronic brochure was created, dedicated to the settlements in the border area inhabited a thousand years ago. The brochure is translated into Lithuanian and English.
– a video was made about the creation of a Viking village in the territory of the Kaliningrad region

Промежуточный отчет
о реализации проекта «Ожившая история – воссоздание общей истории тысячелетней давности» в рамках Программы приграничного сотрудничества Россия-Литва 2014-2020 гг.

В период с начала реализации проекта с 12.02.2020 по 11.08.2020 года были реализованы следующие мероприятия:
– заключены договора на пошив костюмов эпохи викингов – реконструкции 9-12 веков Клубом истории Куршей Литовской республики и Калининградской региональной общественной организацией «Центр исторической реконструкции «Кауп». Всего уже изготовлено 4 костюма. Всего будет создано 17 костюмов (10 для Российской стороны и 7 для Литовской стороны);
– заключен договор на создание сайта международного проекта;
– создана электронная брошюра, посвященная поселениям, населявших приграничную территорию тысячу лет назад. Брошюра переводится на литовский и английский языки;
– создан видеоролик о создании деревни викингов на территории Калининградской области.
gyvaistorija

GyvaIstorija, publikacijos data 2020-11-05

Paruoštas pagal 2014–2020 m. Lietuvos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną programą projektas LT-RU-1-042 „LiveHistory: Atgimusi tūkstantmetė istorija” tęsia veiklą.
VšĮ Meno ir kultūros sprendimai perdavė Kuršių istorijos klubui 7 Kuršių kaimo gyventojų kostiumų komplektus su karine ir buitine atributika (IX-XII a.).

LiveHistory, 05/11/2020

Project LT-RU-1-042 “LiveHistory: Reconstruction of the common history – thousand years ago”, prepared under 2014-2020 Lithuania–Russia Cross-border Cooperation Programme, continues its activity.
PI “Art and Culture Solutions” has handed over to the Curonian History Club 7 Curonian village residents’ costume sets with military and household elements (IX-XII c.).

GyvaIstorija, publikacijos data 2021-01-24

Paruoštas pagal 2014–2020 m. Lietuvos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną programą projektas LT-RU-1-042 „LiveHistory: Atgimusi tūkstantmetė istorija” tęsia veiklą.
VšĮ Kultūros paveldo rekonstrukcijos centras perdavė Kuršių istorijos klubui vieną Kuršių kaimo elementą (IX-XII a.) – kuršio žvejo namelį.

LiveHistory, 24/01/2020

Project LT-RU-1-042 “LiveHistory: Reconstruction of the common history – thousand years ago”, prepared under 2014-2020 Lithuania–Russia Cross-border Cooperation Programme, continues its activity.
PI “Cultural Heritage Reconstruction Center” has handed over to the Curonian History Club one element of the Curonian village (IX-XII c.) – a Curonian fisherman’s hut.

GyvaIstorija, publikacijos data 2021-02-03

Paruoštas pagal 2014–2020 m. Lietuvos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną programą projektas LT-RU-1-042 „LiveHistory: Atgimusi tūkstantmetė istorija” tęsia veiklą.
Projekto partneriai sukūrė saitą www.livehistory.info, kuriame publikuota naujiena apie jų sukurtą kostiumų komplektą: https://www.livehistory.info/post/создан-комплект-костюмов-по-проекту

LiveHistory, 03/02/2021

Project LT-RU-1-042 “LiveHistory: Reconstruction of the common history – thousand years ago”, prepared under 2014-2020 Lithuania–Russia Cross-border Cooperation Programme, continues its activity.

In the made by partners Project site www.livehistory.info you can find news about costumes reconstruction: https://www.livehistory.info/post/создан-комплект-костюмов-по-проекту

GyvaIstorija, publikacijos data 2021-02-10

Paruoštas pagal 2014–2020 m. Lietuvos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną programą projektas LT-RU-1-042 „LiveHistory: Atgimusi tūkstantmetė istorija” tęsia veiklą.

Istorijos mokslų daktaras, pagrindinis migracijos laikotarpio ir ankstyvųjų viduramžių archeologijos katedros tyrėjas Vladimiras Ivanovičius Kulakovas tarptautiniam projektui „LiveHistory: Atgimusi tūkstantmetė istorija“ sukūrė elektroninį brošiūra, skirta vikingų laikų prūsams, skalviams ir kuršiams.

Ši knyga kviečia skaitytoją susipažinti su mažai žinomais senovės ir ankstyvųjų viduramžių vakarų baltų genčių, kadaise gyvenusių pietryčių Baltijos kraštuose, istorijos puslapiais. Knygoje pateikiami gerai žinomi, pastarųjų metų tyrinėjimų dėka, prūsų, kuršių, skalvių ir jotvingių materialinės ir dvasinės kultūros požymiai. Knyga skirta archeologams, istorikams ir visiems, besidomintiems Gintaro krašto istorija.

lt_title

LiveHistory, 10/02/2021

Project LT-RU-1-042 “LiveHistory: Reconstruction of the common history – thousand years ago”, prepared under 2014-2020 Lithuania–Russia Cross-border Cooperation Programme, continues its activity.

Doctor of Historical Sciences, Leading Researcher of the Department of Archeology of the Migration Period and the Early Middle Ages, Vladimir Ivanovich Kulakov, for the project “Livehistory: Reconstruction of the common history thousand years ago”, has created an electronic brochure dedicated to the Prussians, Skalvas and Curonian in the Viking Age.

This book invites the reader to get acquainted with the little-known pages of the ancient and early medieval history of the tribes of the Western Balts, who once inhabited the southeastern Baltic. Thanks to the research of recent years, the book presents some well-known signs of the material and spiritual culture of the Prussians, Curonians, Skalvians and Yatvingians. The book is intended for archaeologists, historians and anyone who is interested in understanding the history of the Amber Region.

en_title

Доктором исторических наук, ведущим научным сотрудником отдела археологии эпохи великого переселения народов и раннего средневековья Кулаковым Владимиром Ивановичем для международного проекта “Живая история-воссоздание общей истории тысячелетней давности” создана электронная брошюра, посвященная пруссам, скальвам и куршам в эпоху викингов.

Брошюра повествует о малоизвестных страницах древней и раннесредневековой истории племён западных балтов, некогда населявших юго-восточную Балтию. В книге представлены известные, благодаря исследованиям последних лет, признаки материальной и духовной культуры пруссов, куршей, скальвов и ятвягов. Книга предназначена археологам, историкам и всем, заинтересованным в познании истории Янтарного края.

ru_title

GyvaIstorija, publikacijos data 2021-02-10

Tarpinė projekto LT-RU-1-042 „LiveHistory: Atgimusi tūkstantmetė istorija”, paruošta pagal 2014–2020 m. Lietuvos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną programą
ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

Nuo 2020-10-10 iki 2021-02-05 buvo vykdomos šios veiklos:
– sukurta tarptautinio projekto interneto svetainė livehistory.info
– sukurti visi tarptautiniame projekte numatyti 17 kostiumų (10 – Rusijos pusei ir 7 – Lietuvos pusei), visi kostiumai yra 9-12 amžiaus vikingų epochos kostiumų rekonstrukcija.
– partneris iš Lietuvos (Kuršių istorijos klubas) sukūrė mobilią ekspoziciją, sudarytą iš 5 manekenų su Kuršių darbo ir buities įrankiais. Mobili ekspozicija bus eksponuojama Lietuvos Respublikos muziejuose.
– buvo surengtas elektroninis aukcionas pagrindinės įėjimo grupės – 10 metrų vartų aukščio bokšto statybai. Pastato statyba yra paskutiniame etape.
– išleista elektroninė brošiūra trimis kalbomis (rusų, anglų, lietuvių) – „Prūsai, skalviai ir kuršiai vikingų amžiuje“. Brošiūra pasakoja apie mažai žinomus senovės ir ankstyvųjų viduramžių vakarų baltų genčių, kadaise gyvenusių pietryčių Baltijos kraštuose, istorijos puslapius. Knygoje pateikiami pastarųjų metų tyrimų dėka gerai žinomi prūsų, kuršių, skalvių ir javatiniečių materialinės ir dvasinės kultūros požymiai. Knyga skirta archeologams, istorikams ir visiems, norintiems suprasti pasienio teritorijos istoriją.

10/02/2021

Interim project implementation report
„Livehistory: Reconstruction of the common history – thousand years ago“,
prepared under 2014-2020 Lithuanian-Russian cross-border cooperation program

From 10/10/2020 to 05/02/2021, the following activities were carried out:
– an international project’s website livehistory.info was created.
– all 17 costumes planned for the international project (10 for the Russian side and 7 for the Lithuanian side) have been created, all costumes are a reconstruction of Viking Age costumes of the 9th-12th centuries.
– partner from Lithuania (Curonian History Club) created a mobile exposition consisting of 5 mannequins with Curonian work tools and household utensils. The mobile exposition will be exhibited in the museums of the Republic of Lithuania.
– an electronic auction was held for the construction of the main entrance group – the gate tower, 10 meters high. Construction of the building is in the final stage.
– an electronic brochure has been published in three languages (Russian, English, Lithuanian) – “Prussians, Skalvians and Curonians in the Viking Age”. The brochure tells about the little-known history pages of the ancient and Early Middle Ages western Baltic tribes that once lived in the southeastern Baltic. Thanks to recent research, well-known features of the material and spiritual culture of the Prussians, Curonians, Skalvians and Yotvingians are presented in the book. The book is intended for archaeologists, historians and anyone who wants to understand the history of the border area.

LiveHistory, 10.02.2021

Промежуточный отчет о реализации проекта «Ожившая история – воссоздание общей истории тысячелетней давности» в рамках Программы приграничного сотрудничества Россия-Литва 2014-2020 г.г.

В период с 10.10.2020 по 05.02.2021 года были реализованы следующие мероприятия:

– Создан сайт международного проекта livehistory.info
– Созданы все 17 костюмов по международному проекту (10 для Российской стороны и 7 Литовской стороной), все костюмы являются реконструкцией костюмов эпохи викингов– 9-12 веков.
– Литовским партнером (Клуб истории Куршей) создана мобильная экспозиция, включающая в себя 5 манекенов с орудиями труда и быта поселения Куршей. Мобильная экспозиция будет выставляться в музеях Литовской Республики.
– Проведен электронный аукцион на возведение основной входной группы – надвратной башни, высотой 10 метров. Возведение строения находится на завершающей стадии.
– Опубликована электронная брошюра на трех языках (русский, английский, литовский) – «Пруссы, Скальвы и Курши в эпоху викингов». Брошюра повествует о малоизвестных страницах древней и раннесредневековой истории племён западных балтов, некогда населявших юго-восточную Балтию. В книге представлены известные, благодаря исследованиям последних лет, признаки материальной и духовной культуры пруссов, куршей, скальвов и ятвягов. Книга предназначена археологам, историкам и всем, заинтересованным в познании истории Приграничной территории.
gyvaistorija

GyvaIstorija, publikacijos data 2021-07-01

Промежуточный отчет о реализации проекта «Ожившая история – воссоздание общей истории тысячелетней давности» в рамках Программы приграничного сотрудничества Россия-Литва 2014-2020 гг.

В период с начала реализации проекта с 11.02.2021 по 10.06.2021 года были реализованы следующие мероприятия:
– проведена конференция открытия проекта при участии всех партнеров проекта, на которой были представлены основные достижения проекта и планы на дальнейшую реализацию.
– Создана надвратная башня- основная входная группа в деревне викингов в пос. Романово Зеленоградского городского округа.
– Заключен контракт на создание кузни в деревне викингов.
– Построен дом курша – рыбака в Клайпедском районе. Также будет создано еще два строения, дом курша-земледельца и дом куршского викинга и его семьи.

gyvaistorija

GyvaIstorija, publikacijos data 2021-07-01

УПРАВЛЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Состоялась конференция
17 июня 2021 года в конференц – зале отеля Парадокс в городе Зеленоградск состоялась конференция в рамках проекта «Живая история-воссоздание общей истории тысячелетней давности» по Программе Приграничного сотрудничества Россия-Литва 2014-2020. Конференция планировалась в 2020 году, но из-за эпидемиологической ситуации и коронавирусных ограничений конференция была перенесена на июнь 2021 года.
В конференции приняли участие представители всех партнеров проекта, а именно Администрация МО «Зеленоградский городской округ», Калининградская региональная общественная организация «Центр исторической реконструкции «Кауп», а также посредством платформы Zoom присоединились Клуб истории Куршей Литовской республики, а также представители Совместного технического секретариата.
Каждый партнер проекта представил результаты, достигнутые в рамках проекта с начала его реализации.
В деревне викингов уже возведена надвратная башня её высота 10 метров, ширина – 14. В планах – строительство кузни, кухни и забора с задними воротами. Все строения – реконструкция объектов IX-XII веков.
В рамках проекта пошиты костюмы. Все костюмы являются реконструкцией нарядов эпохи викингов IX-XII веков, пошитых по результатам археологических исследований. В том числе на территории городов Бирка и Готланд(Швеция), Новгород. Всего создано 10 костюмов: 5 мужских и 5 женских. Все костюмы, представленные на конференции можно было примерить на себя, потрогать, а также узнать особенности каждого.
В деревне куршей Литовской республики будут возведены дом курша-рыбака, дом курша-земледельца и дом курша-викинга. В настоящее время уже закончены два дома. В их числе – дом курша-рыбака площадью 38,5 кв. метров и высотою 5,77 метра. Создана мобильная экспозиция из пяти манекенов, представляющих быт. А также пошиты семь костюмов – реконструкции нарядов жителей поселения куршей.
Всего конференции приняли участие 50 человек, из которых 11 присоединились посредством платформы Zoom, в том числе гости из Литвы.
Проект «Живая история – воссоздание общей истории тысячелетней давности» реализуется в рамках Программы приграничного сотрудничества «Россия – Литва 2014-2020».
Общий бюджет проекта составляет 335 123,34 евро.
Софинансирование Европейского союза – 165 886,05 евро
Софинансирование Российской Федерации – 135 724,95 евро
Собственный вклад партнеров составляет 10 % от общего бюджета проекта.

gyvaistorija